Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

FATİH TOK
DENETİM KURULU BAŞKANI

Cengiz ERDEM
DENETİM KURULU ÜYESİ

HALİL ÖNER
DENETİM KURULU ÜYESİ

KANUNEN BİRLİK DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ AŞAĞIDADIR.

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

  Kanun No.  5362            Kabul Tarihi : 7.6.2005

 Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri 

             MADDE 23. — Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

b) Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

d) Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek.

e) Birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek.

f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

             Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler.

Kapalı